Publiczne Przedszkole w Jodłówce Witamy na naszej stronie
Ochrona Danych Osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYCHOWANKÓW I RODZICÓW

 

Zgodnie z art. 13 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, że:

Administratorem danych osobowych wychowanków oraz rodziców/ opiekunów prawnych dziecka jest Publiczne Przedszkole w Jodłówce z siedzibą Jodłówka 145, 32-765 Rzezawa, Tel. 146858222,                             k. 661259190,adres poczty elektronicznej: przedszkolejodlowka@o2.pl

Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego funkcję pełni Pani Agnieszka Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.

Pani/ Pana dane osobowe oraz Pani/ Pana dziecka będą przetwarzane w  celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych oraz innych zadań statutowych i organizacyjnych Przedszkola oraz  prowadzenia dokumentacji kształcenia i wychowania.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

a) art.  6 ust. 1 lit. c  RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego         na administratorze)oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (w przypadku danych szczególnych kategorii   określonych w art. 9 ust. 1 RODO) w zakresie realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych,        opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych Przedszkola, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenia dokumentacji kształcenia i wychowania w tym        dzienników  zajęć oraz innej dokumentacji przedszkolnej wymaganej przepisami prawa,  przekazania       istotnych  informacji o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka w związku                  z  przepisami takimi jak:

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 910 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. z 2019 r.poz. 1942 z

- ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 17 z

późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie sposobu

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1646),

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2019 roku w sprawie świadectw, dyplomów

państwowych i innych druków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 z późn. zm.),

(tj. Dz.U. 2020 r. poz. 1280 z późn. zm.),

- rozporządzenia do ww. ustaw,

- Statut Publicznego Przedszkola w Jodłówce

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego                na administratorze) w celu wyrobienia i wydania legitymacji  dla dziecka niepełnosprawnego w związku    z przepisami takimi jak:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1327 z późn. zm),

        - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw,                                 dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700),

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  na administratorze) w celu zorganizowania i przeprowadzenia przedszkolnych wycieczek krajowych i         zagranicznych w związku z takimi przepisami jak:

- art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 910 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 poz. 1055),

- art. 12. ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tj. Dz. U z 2019 poz. 548 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz.U. z 2017 poz. 2508),

d)  art. 6 ust. 1 lit. e RODO- w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w         ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w zakresie umieszczania na     tablicach na terenie  przedszkola danych osobowych wychowanków w celu ich wyróżnienia za                szczególne osiągnięcia,         wywieszania  na tablicach przedszkola prac artystycznych z podpisami                 zawierającymi imię i nazwisko osoby, która daną pracę wykonała, organizowania i przeprowadzania         konkursów wewnętrznych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi współpracuje Administrator tj.: Gminny Zespół  Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzezawie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych  na podstawie  przepisów prawa (m.in. Minister Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty).

W sytuacji, gdy Pani/ Pana dziecko będzie uczestniczyło w wycieczkach organizowanych przez Przedszkole odbiorcami Państwa danychi Państwa dziecka będą firmy ubezpieczające uczestników podczas wycieczek zagranicznych, biura podróży, firmy transportowe, firmy świadczące usługi noclegowe.

Dane osobowe Pani/Pana/Pani dziecka/ Pana dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane a następnie przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przykładowo dane osobowe Pani, Pana oraz Państwa dziecka zawarte  w dzienniku zajęć będą przetwarzane do czasu uczęszczania wychowanka  do Przedszkola a następnie przez okres archiwizowania danych dzienników zajęć zgodnie z obowiązującymi w Przedszkolu regulacjami dotyczącymi archiwizacji, czyli przez okres 5 lat kalendarzowych liczonych od dnia 01 stycznia następnego roku, w którym nastąpiło zakończenie danego roku szkolnego.

        Dane osobowe dotyczące przeprowadzenia i organizacji wycieczki będą przetwarzane przez okres 5 lat liczonych od pierwszego stycznia następnego roku po zakończeniu wycieczki. Administrator danych osobowych oświadcza i zapewnia, że stosowane przez Niego środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić bezpieczeństwo procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa:

prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

prawo do żądania usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych,

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikająz przepisów RODO.

Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką  przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe.

Dane  osobowe Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka  nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu. Mogą wystąpić przypadki, gdy Państwa  dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce zostaniecie Państwo każdorazowo o takim przypadku poinformowani.

                                                              

                                                                                                                            

                                                                                                                                             ………………………………………………………………………………..

                                                                                                                 (data podpis rodziców/opiekunów prawnych)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA -KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA

 

Zgodnie z art. 13 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”, informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole w Jodłówce z siedzibą Jodłówka 145, 32-765 Rzezawa, Tel. 146858222 k. 661259190,adres poczty elektronicznej: przedszkolejodlowka@o2.pl

Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego funkcję pełni Pani Agnieszka Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.

Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w  treści tej korespondencji, w celu:

umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami,

dokumentowania ustaleń dokonywanych z kontrahentami, stronami postępowania, osobami, które reprezentują instytucje współpracujące i  z innymi osobami,

przyjmowania pism, zgłoszeń skarg i wniosków w formie elektronicznej,

ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenie  ewentualnych roszczeń.

Podstawa prawną przetwarzania danych zwartych w korespondencji e-mailowej jest:

a) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegającej na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem,

b)niezbędność do realizacji umowy zawartej z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy,

c) dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO). Jeżeli w przesłanej korespondencji zostaną zawarte dane szczególnych kategorii będą one przetwarzane na podstawie (art. 9 ust 2 lit. a RODO). Jeżeli nadawca nie zawarł zgody w swojej korespondencji, poprosimy o jej odrębne udzielenie, gdyż jest to warunek konieczny do zgodnego z RODO przetwarzania przez Przedszkole danych szczególnych kategorii. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie na podany adres e-mail: przedszkolejodlowka@o2.pl bez podawania przyczyny i bez wpływu za zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.

d) obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6. ust 1 lit. c RODO) – w zakresie załatwiania sprawy w postaci elektronicznej poprzez podpisanie pisma podpisem kwalifikowanym lub przesłania zapytań e-mailem w trybie np. informacji publicznej,

e) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO) w związku z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi współpracuje Administrator tj.: Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzezawie, ul Długa 21,  a także  inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa.

Korespondencję elektroniczną Przedszkole przechowuje przez okres niezbędny do należytego i rzetelnego wywiązywania się z realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, odpowiednio dla każdego celu z osobna chyba, że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości Administrator będzie przechowywać do 3 lat, czyli do terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.

7.    Administrator danych osobowych  oświadcza i zapewnia, że stosowane przez Niego środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

8.    W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

        a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

        b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

        c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

        d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych,

        e) prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy  przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO,

g) prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie jest oparte o wyrażenie zgody bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody,

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikająz przepisów RODO.

        Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/ Pana  danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką  przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub  podjęcie działań między  stronami w celu zawarcia umowy a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia umowy. Podanie danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

ZGODA NA NIEODPŁATNE ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU I PRZETWARZANIE DANYCH W POSTACI WIZERUNKU, IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA W CELACH PROMOCYJNYCH PRZEDSZKOLA

 

 

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………..(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka utrwalonego przez Publiczne Przedszkole w Jodłówce z siedzibą Jodłówka 145, 32-765 Rzezawa,

zarówno na terenie przedszkola, jak i podczas spacerów, wycieczek, wydarzeń kulturalno-sportowych, konkursów, uroczystości przedszkolnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci wizerunku, imienia i nazwiska, w wyżej wymienionym celu. Zgoda dotyczy utrwalania jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach, w tym na publikowanie fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej, która powstała w ramach wydarzeń   np. podczas  zajęć, konkursów, uroczystości przedszkolnych, imprez i innych organizowanych w celach promocyjnych przedszkola jak również w celach archiwizowania wydarzeń przedszkolnych. Będą one umieszczone na stronie internetowej przedszkola,  ,  na dyplomach,  na tablicach ściennych i  w folderach przedszkolnych w siedzibie przedszkola, na oficjalnym profilu przedszkola na Facebook.

Oświadczam, że wizerunek mojego dziecka może być użyty przez Administratora tylko i wyłącznie w formie publikacji, która nie będzie obraźliwa dla mojego dziecka ani nie będzie naruszać jego dóbr osobistych. Niniejsza zgoda może zostać w każdej chwili odwołana poprzez złożenie pisemnego oświadczenia u Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na  podany adres e-mail: przedszkolejodlowka@o2.pl

 

Zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

 

                                                                                                                  (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)