Publiczne Przedszkole w Jodłówce Witamy na naszej stronie
PROCEDURY

REGULAMIN POBYTU DZIECKA W  PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU  W JODŁÓWCE (NA CZAS PANDEMII ).

Prosimy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz w zrozumiały sposób przekazać te informacje swojemu dziecku.

1. Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek oznak infekcji.

Dzieci do przedszkola przyprowadzane/ odbierane są przez osoby zdrowe.

Nie wolno lekceważyć żadnych objawów infekcji układu oddechowego takich jak:

- gorączka pow. 37,5 0 C,

- katar,

- kaszel,

- duszności,

- wysypka,

- biegunka, torsje,

- utrata węchu lub smaku,

- silny ból głowy,

- inne niepokojące objawy.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

2. Przed wejściem do przedszkola dzieciom będzie mierzona temperatura.

3. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek oraz innych przedmiotów.

4. Każdy rodzic wprowadza dziecko do holu i dzwoni domofonem. Wskazany pracownik otwiera drzwi i zabiera dziecko do szatni, po rozebraniu i zmianie obuwia odprowadza dziecko do sali zabaw. Rodzic ma zakaz wchodzenia do szatni i na salę. Godzinę przyjścia                        i wyjścia dziecka  rodzic za pomocą karty i czytnika kart  odbije w holu przedszkola. Schodzenie dzieci do przedszkola odbywać się będzie od godziny 7.00 do 9.00.

5. Przy wejściu  jest umieszczony dozownik z płynem dezynfekującym. Wszystkie osoby dorosłe wchodzące do przedszkola są zobligowane do dezynfekowania rąk. Wszystkie osoby muszą obowiązkowo mieć na maseczkę ochronną.

6. W czasie pandemii zawieszone zostają wszelkiego rodzaju teatrzyki, wycieczki, rytmika oraz zajęcia otwarte.

7. Podczas pobytu dzieci w przedszkolu będą dokonywały zabiegów higienicznych ( mycie rąk) ze wzmożoną częstotliwością.

8. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci nie będą myły zębów.

9. Ubrania dziecka na zmianę przynosimy w podpisanym worku. 

10. W miarę możliwości pogodowych dzieci będą korzystały z przedszkolnego placu zabaw. Jednorazowo na terenie placu może przebywać jedna grupa dzieci.

 11. Odbieranie dzieci odbywać się będzie w ten sam sposób jak przyprowadzanie czyli bez wejścia opiekuna na szatnię i salę. Rodzic dzwoni domofonem i dziecko jest wyprowadzane.

Obieranie będzie w godzinach :

Grupa I i II dzieci zapisane na 5 godzin  o godz. 12.30,

 grupa III- 6 latki o godz. 13.00

Grupa I,II,III dzieci zapisane na 7 godzin przed podwieczorkiem o godz. 15.00

Wszystkie dzieci po podwieczorku można najwcześniej odbierać o godz. 16.00  

12.  Zalecana jest zdalna komunikacja rodziców z nauczycielami i dyrektorem.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 

 

Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci wyłącznie zdrowe, bez objawów chorobowych. Dzieci z objawami takimi jak np. katar, kaszel, wysypka, ból brzucha, wymioty, biegunka lub podwyższona temperatura tj. powyżej 37 C  nie będą przyjęte do Przedszkola.

Dzieci przyprowadzać i odbierać z placówki mogą wyłącznie osoby zdrowe z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem. Jeżeli w gospodarstwie domowym dziecka zamieszkuje osoba przebywająca w kwarantannie lub w izolacji domowej, zgodnie z wytycznymi GIS nie wolno przyprowadzić dziecka do Przedszkola.

Przy pierwszorazowym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia.

Zaleca się, by dziecko przyprowadzane i odbierane było przez maksymalnie 2 różnych członków rodziny. Dla dobra i w trosce o zdrowie osób starszych rekomenduje się, by dzieci nie przyprowadzały i nie odbierały osoby po ukończeniu 60 roku życia.

W przypadku gdy osobą przyprowadzającą lub odbierającą dziecko jest ktoś inny niż rodzic/opiekun prawny konieczne jest podpisanie przez te osoby oświadczenia oraz zapoznanie się z procedurą przyprowadzania i odbioru dziecka.

Do odwołania do budynku przedszkola nie wchodzą rodzice.

Po odwołaniu zakazu  każda dorosła osoba wchodząca  jest zobowiązana odkazić  ręce   płynem  do dezynfekcji znajdującym się przy  wejściu do budynku Przedszkola.  (również ręce w rękawiczkach jednorazowych)

Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko z Przedszkola  ma obowiązek mieć osłonięty nos i usta, a na dłoniach rękawiczki ochronne jednorazowe. Obowiązek zasłaniana nosa i ust dotyczy również dzieci powyżej 4 roku życia w drodze do i z przedszkola,  za które odpowiada rodzic.

Przed wejściem do budynku Przedszkola rodzic:

Zajmuje wraz z dzieckiem miejsce w przestrzeni zapewniającej zachowanie społecznej bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5.

Dzwonkiem znajdującym się przy drzwiach powiadamia pracowników przedszkola o przybyciu dziecka.

Oczekuje na odebranie dziecka przez pracownika przedszkola. Nie wchodzi do szatani. Zdejmuje dziecku maseczkę i zabiera ją ze sobą (nie pozostawia jej w przedszkolu). Uczestniczy przy pomiarze temperatury u dziecka przed wejściem do przedszkola.

W sytuacji gdy temperatura przekracza dopuszczalne normy ( poniżej 36 oC  i powyżej 37o C) rodzic zobowiązany jest do zabrania dziecka i skontaktowania się z lekarzem. O wyniku konsultacji lekarskiej niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola.

Podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola rodzic  zachowuje  dystansu społeczny wynoszący 1,5 m od pracowników przedszkola oraz innych dzieci i ich rodziców.

Podczas odbierania dziecka z placówki rodzic oczekuje na dziecko przy wejściu do przedszkola. Dziecko ubiera pracownik i przekazuje rodzicowi. Rodzic nie wchodzi na teren przedszkola podczas odbierania dziecka z przedszkola. W sytuacjach szczególnych w szatni może znajdować się tylko jeden rodzic.

Zabrania się pozostawiania na terenie przedszkola i ogrodu wózków, hulajnóg, rowerów itp.

Zabrania się przynoszenia jakichkolwiek przedmiotów z domu (np. zabawek, gier, książek, produktów żywnościowych, wody itp.).

Zaleca się regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny, takich jak unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem, zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania – dzieci uczą się przez obserwacje dobrych przykładów.

1.    PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA   W PRZEDSZKOLU 


1.1. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI 


1.2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE PODEJRZENIA, ŻE DZIECKO ODBIERA Z PRZEDSZKOLA RODZIC (PRAWNY  OPIEKUN) BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW   


1.3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA, W PRZYPADKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DZIECKA  W PRZEDSZKOLU


1.4. PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA PLACU ZABAW 


1.5. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH POZA TERENEM PRZEDSZKOLA 


1.6. PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK TURYSTYCZNYCH I KRAJOZNAWCZYCH 


1.7. PROCEDURA MONITOROWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH TEREN PRZEDSZKOLA

 

PROCEDURA 1:

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W JODŁÓWCE


1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska
z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
2. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w Instrukcji BHP i Instrukcji Ppoż. obowiązujących na terenie przedszkola.
3. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.
4. Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci jaka na nim spoczywa, a w przypadku ich narażenia ponosi za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.
5. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia tj. 7.00 przez rodziców, bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

   Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko i przekazują  bezpośrednio  nauczycielowi do sali.
6. Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi, czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych, mogących stworzyć zagrożenie.
7. Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednego lub dwóch nauczycieli, sprawowanej zgodnie z ustalonym w arkuszu organizacyjnym czasem pracy oddziału.
8. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie
w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.
9. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.
10. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci lub przypomina o rozkładzie pomieszczeń przedszkolnych, korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania
z tego sprzętu.
11. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie
i aktywnie. Na nauczycielu spoczywa obowiązek takiego zajmowania się dziećmi, aby nie miały czasu tęsknić za rodzicami.

12. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z rodzicami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.

13. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są  w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.

14. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie wdraża dzieci do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących  w danej grupie.
15. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci.

Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
16. Przy przemieszczaniu się grupy po terenie przedszkola, jak i poza nim, dzieci ustawiają się parami, a dzieci młodsze mogą ustawiać się pojedynczo, jedno za drugim (zalecanena początku roku szkolnego).
17. Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne   z obowiązującymw przedszkolu regulaminem wycieczek i spacerów.
18. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb  i możliwości dzieci pod stałą opieką nauczyciela oraz pomocy nauczyciela w grupie najmłodszej.
19. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych
w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
20. Nauczyciel powinien wiedzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.
21. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.
22. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby pełnoletnie przez nich upoważnione pisemnie. Nieodbieranie dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone orzeczeniem sądowym; upoważnienie powinno być złożone na początku roku szkolnego, a potem przechowywane w dokumentacji przedszkola. Upoważnienia są ważne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola i mogą zostać w każdej chwili odwołane i zmienione.
23. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej. Wydanie dziecka nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego.
24. Na telefoniczną prośbę rodzica, czy innej osoby, dziecko może być wydane tylko w przypadku telefonu sprawdzającego do rodzica wykonanego przez pracownika przedszkola i potwierdzającego wcześniejszą informację.
25. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka ( upoważnioną osobę). Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.
26. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola tj. do godziny 17.00.
27. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej - za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.
28. Nauczyciel jest obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców. W sytuacji, gdy rodzic, prawny opiekun nie zgłosi się po dziecko po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka;           w przypadku braku kontaktu z rodzicami – dyrektora. Nauczyciel oczekuje               z dzieckiem w placówce przedszkolnej.
29. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany natychmiast powiadomić dyrektora oraz: udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić rodziców lub prawnych opiekunów, podjąć środki zapobiegawcze w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola.
30. Procedura powypadkowa określona jest w Instrukcji BHP obowiązującej           w przedszkolu.
31. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka.
32. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
33. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.
34. Przedszkole bezzwłocznie powiadamia rodziców o wystąpieniu wszawicy
35. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na rodzicach.
36. Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
37. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie ich dziecka, zobowiązani są złożyć odmowę ubezpieczenia na piśmie w obecności dyrektora lub złożyć oświadczenie o indywidualnym ubezpieczeniu z podaniem numeru polisy.

 

Procedura obowiązuje od dnia 1.09.2017r.

 

 

PROCEDURA 1.1.

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

    oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
3. Konwencja o Prawach Dziecka.
4. Statut Przedszkola 

 

Postanowienia ogólne
1. Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania z przedszkola oraz określenia odpowiedzialności Rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych (zwanych dalej opiekunami), nauczycieli  oraz pozostałych pracowników przedszkola.

 

Przyprowadzanie dzieci

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola odpowiadają rodzice / opiekunowie.
2. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są od godziny 7.00 przez rodziców /opiekunów.
3. Rodzice/ opiekunowie rozbierają dziecko  w szatni.
4. Rodzice/opiekunowie wprowadzają dziecko do sali i powierzają pod opiekę nauczycielce grupy.
5. Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia dziecka do sali.
6. Rodzice /opiekunowie, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.    
7. Nauczycielka odbierająca dziecko od rodzica/ opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.
8. Nauczycielka ma prawo odmówić przyjęcia do przedszkola dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę.

9. Obowiązkiem rodzica jest przekazanie nauczycielkom aktualnych telefonów kontaktowych (szczególnie numerów telefonów komórkowych).

 

Odbieranie dzieci
1. Dzieci przebywające w przedszkolu 5 godzin należy odbierać  do godz.  13.00
2. Dzieci przebywające w przedszkolu cały dzień należy odebrać do godziny 17.00
3. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców, bądź inne osoby powyżej 14 roku życia przez nich upoważnione.
4. Wydanie dziecka osobom innym, niż rodzice, może nastąpić tylko na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez oboje rodziców

 i złożone u nauczycielek w grupie (w teczce)
5. Pisemne upoważnienie jest załącznikiem do karty zgłoszenia i składane jest na początku każdego roku szkolnego i obowiązuje przez cały rok szkolny.
6. Dziecko nie będzie wydawane osobom niepełnoletnim.
7. Odpowiedzialność nauczyciela oraz innych pracowników zatrudnionych   w przedszkolu, kończy się  z chwilą odebrania dziecka przez rodzica/ opiekuna.
8. Rodzice, bądź osoby upoważnione przez nich,  ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odbieranego przez nich dziecka, od momentu jego odebrania z grupy przedszkolnej.
9. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego   z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
10. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.
11. Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola  w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma obowiązek poinformować o zdarzeniu dyrektora placówki.
12. Dyrektor wydaje dyspozycje nauczycielce, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/ opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu.
13. W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna  w stanie nietrzeźwości powtórzy się,  dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej, wydział rodzinny sądu rejonowego.
14. Rodzic / opiekun jest zobowiązany do bezpośredniego powiadomienia nauczycielki o zamiarze odbioru dziecka,  w przypadku, gdy  dzieci w godzinach odbioru przebywają w ogrodzie.
15. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
16. Rodzice/ opiekunowie po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić salę lub plac zabaw.
17. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada za jego  bezpieczeństwo.
18. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.
19. W przypadku gdy pod wskazanymi przez rodziców  numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka  nauczyciel oczekuje  z dzieckiem w placówce.
20. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci  z przedszkola odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel.
21. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie.
22. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.
23. Treść procedury zostaje udostępniona rodzicom   w szatni w „ Kąciku dla  rodzica” w celu szczegółowego zapoznania się.

 

Procedura obowiązuje od dnia 1.09.2017r.  
 

 

PROCEDURA 1.2.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE PODEJRZENIA, ŻE DZIECKO ODBIERA Z PRZEDSZKOLA RODZIC (PRAWNY OPIEKUN),
BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW
.


Wychowawca podejmuje następujące kroki:

1. Powiadamia dyrektora placówki
2. Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka rodziny, bądź inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka    z przedszkola.
3. W przypadku, gdy rodzice/ opiekunowie odmówią odebrania dziecka   z przedszkola lub w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców po godz. 17. 00, dyrektor placówki może podjąć dalsze kroki w postępowaniu po konsultacji z jednostką Policji. Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka – czy rodzice przebywają w domu, dyrektor może:
a) podjąć decyzję, że wychowawca, bądź inny pracownik  przedszkola może odprowadzić dziecko do domu;
b) gdy nie ma rodziców, wspólnie z Policją podejmuje decyzje dotycząca dalszego postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej).
4. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.
5. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązanie ich do przestrzegania regulaminu przedszkola.
6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic / opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca rozpoznaje sytuację domową i rodzinną dziecka,  jeżeli zachodzi taka konieczność powiadamia o tym fakcie policję ( specjalistę ds. nieletnich ) celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie powiadamia sąd rodzinny.

 

Procedura obowiązuje od dnia 1.09.2017r.

 

PROCEDURA 1.3.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DZIECKA NA PLACÓWCE


Wychowawca powinien podjąć następujące kroki:
1. Zapewnia opiekę i udziela dziecku doraźnej pomocy medycznej.
2. Powiadamia dyrektora placówki i rodziców/ prawnych opiekunów dziecka o nieszczęśliwym wypadku.
3. Jeśli zachodzi konieczność wzywa na miejsce lekarza.
4. Domaga się pisemnej opinii lekarza stwierdzającej czy poszkodowane dziecko doznało ciężkich uszkodzeń ciała.
5. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.
6. Powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu.
 

 

W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, dyrektor podejmuje następujące kroki:
1. Zapewnia natychmiastową pomoc i opiekę poszkodowanemu dziecku.
2. Zawiadamia o wypadku rodziców dziecka, inspektora BHP, organ nadzorujący, Prokuraturę lub Policję, Kuratorium Oświaty i Radę Rodziców.
3. Zabezpiecza miejsce wypadku.
4. Powołuje zespół powypadkowy, który ustala okoliczności i przyczyny wypadku i sporządza protokół powypadkowy.
5. Zatwierdza protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręcza niezwłocznie rodzicom i poucza ich o sposobie i trybie odwołania.
6. Doręcza niezwłocznie protokół PIP.
7. W przypadku zbiorowego zatrucia pokarmowego, powiadamia Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.

 

Procedura obowiązuje od dnia 1.09.2017r.

 

PROCEDURA 1.4.

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA PLACU ZABAW

1. W przedszkolu obowiązuje regulamin placu zabaw / stanowiący załącznik  nr 1 do procedury /

2. Przed każdym wyjściem na plac przedszkolny  nauczyciel danej grupy sprawdza teren i likwiduje ewentualne zagrożenia – w razie potrzeby powiadamia nauczyciela i dyrektora o tym zagrożeniu
3. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy,
4. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel danej grupy,

• w czasie pobytu na placu przedszkolnym grupie dzieci 3 letnich nauczycielowi obowiązkowo pomagają pomoc nauczyciela 
• w przypadku starszych grup opiekę sprawuje nauczyciel
5.  Dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła
6. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku   i panującej temperatury
7. W  czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone  w odpowiednie nakrycie głowy i w miarę możliwości, przebywać w zacienieniu,
8. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu niesprzyjających (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza)
9. Podczas pobytu na placu przedszkolnym, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu, udając się tam i powracając tylko pod opieką pomocy nauczyciela.
10. W przypadku przebywania na terenie przedszkolnym więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki, czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczenie na pozostałe dzieci i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania dzieci.

 

Procedura obowiązuje od dnia 1.09.2017r.

PROCEDURA 1.5.
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH POZA TERENEM PRZEDSZKOLA

1.  Przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem   i ogrodem przedszkolnym
2.  Nauczyciel udając się z dziećmi na spektakl, wystawę, spacer, pieszą wycieczkę w pobliskie tereny dokonuje wpisu do zeszytu wyjść poza teren przedszkola, skrupulatnie wypełniając dane
3.  Nauczyciel dokonuje wpisu przed wyjściem z przedszkola
4.  Zapis powinien być także umieszczony w dzienniku zajęć przedszkola, w którym jest już odnotowana obecność dzieci
5.  W trakcie trwania spaceru lub wycieczki w pobliskie tereny, nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel i pomoc nauczyciela
6.  W przypadku wyjścia poza teren przedszkola grup 3-latków opiekę sprawuje nauczyciel, pomoc nauczyciela
7.  W przypadku nieobecności pomocy nauczyciela danej grupy, udział w wycieczce bierze osoba wyznaczona przez dyrektora lub nauczyciela
8.   Podczas dłuższych wyjść pieszych funkcję opiekuna może sprawować jeden z rodziców, który deklaruje znajomość zasad w pisemnym oświadczeniu
9. Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów    i wycieczek ponosi nauczyciel
10. W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki w pobliżu przedszkola, nauczyciel wymaga od dzieci, by szły parami w kolumnie, para za parą
11. W czasie trwania wycieczki pieszej w pobliżu przedszkola lub spaceru, podczas przejść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je, idąc chodnikiem od strony ulicy
12. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać grupę (kolumnę) i przypomnieć z dzieciom zasady bezpiecznego przekraczania jezdni
13. Przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie, parami; nauczyciel asekuruje grupę, stojąc na środku jezdni, pierwsza parę prowadzi pomoc nauczyciela, nauczyciel przechodzi  z ostatnią parą
14. Wskazane jest, by dzieci i nauczyciele poruszający się po ulicy posiadały kamizelki lub opaski odblaskowe
15. W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia dziecko nie może uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców  o zaistniałej sytuacji
16. Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie, pod warunkiem zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale
 

Procedura obowiązuje od dnia 1.09.2017r.

 

PROCEDURA 1.6.

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK TURYSTYCZNYCH I KRAJOZNAWCZYCH


1.  W przedszkolu obowiązuje regulamin spacerów i wycieczek, którego znajomość podpisują wszyscy pracownicy przedszkola
2.  Nauczyciele są zobowiązani do zgłoszenia i uzgodnienia każdej wycieczki wyjazdowej lub krajoznawczej z dyrektorem przedszkola na 2 tygodnie przed wycieczką
3. 2 dni przed wycieczką nauczyciel przedstawia dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia komplet dokumentów zawierający kartę wycieczki z załącznikami:

• plan wycieczki,
• listę uczestników (w przypadku nieobecności dziecka przed planowaną wycieczką, lista i oświadczenie jest uzupełniona w czasie przyprowadzenia dziecka do godziny 8:00),
• liczbę opiekunów z telefonem kontaktowym,
• lista telefonów kontaktowych rodziców przedszkolaków
• oświadczenia podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów
4. Wycieczka jest odnotowana w zeszycie wyjść poza teren przedszkola oraz   w dzienniku zajęć,
5. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel, pomoc nauczyciela oraz inne osoby wskazane listą opiekunów  (co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci)
6. W przypadku wycieczki grup 3 i 4-latków opiekę sprawuje nauczyciel, pomoc nauczyciela (co najmniej jedna osoba dorosła na 10dzieci)
7. W czasie trwania wycieczki zadania opiekuna może wykonywać jeden  z rodziców, który deklaruje znajomość regulaminu wycieczek i zasad sprawowania opieki w pisemnym oświadczeniu,
8. Na wycieczkę zabierana jest w pełni wyposażona apteczka

9. Podczas wycieczki zapewnia się napoje
10. Podczas wycieczki trwającej łącznie 3-5 godzin dzieciom zapewnia się suchy prowiant i napoje
11. W przypadku choroby lub złego samopoczucia dziecka przed wyjazdem, nie może ono uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji
12. Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie, pod warunkiem zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale

 

Procedura obowiązuje od dnia 1.09.2017r.


 

 

PROCEDURA 1.7.

PROCEDURA MONITOROWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH TEREN PRZEDSZKOLA

 

1. Każdy pracownik ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren przedszkola.
2. Z chwilą spotkania osoby obcej lub zauważenia jej na placu zabaw przejmuje kontrolę nad tą osobą, w szczególności prosi o:

• podanie celu wizyty,
• nazwiska osoby, z którą chce się widzieć obca osoba,
• prowadzi ją do właściwej celowi wizyty osoby,

3. Po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł Interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy, prosi innego pracownika o odprowadzenie Interesanta do drzwi i je zamyka
4. W przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, (gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie, nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie, bądź agresywnie),  pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub nauczyciela go zastępującego lub intendenta.
5. W przypadku powstania, pod nieobecność dyrektora, zdarzenia niebezpiecznego, wypadku, innego wydarzenia grożącego dziecku lub niepokojącego, utrudniającego podjęcie właściwej decyzji, każdy pracownik,   a zwłaszcza nauczyciele wszystkich grup mają obowiązek natychmiastowego telefonicznego skontaktowania się z dyrektorem przedszkola.
6. W sytuacjach, które nie zostały uregulowane niniejszą procedurą, decyzję   o trybie postępowania podejmuje dyrektor przedszkola.

 

Procedura obowiązuje od dnia 1.09.2017r.